Adviezen voor Sport en Cultuur



Open Vld Dilbeek gaat voor kostenefficiëntie en uniformiteit binnen EVA vzw ‘s Vrije Tijd.

In 2018 besliste de gemeente Dilbeek om de diensten Sport en Cultuur over te hevelen naar een EVA vzw-organisatie. Vzw’s hebben als voordeel t.o.v. de gemeente dat ze bijvoorbeeld geen statutaire medewerkers aanwerven en ze hebben een BTW-regeling. De twee EVA-vzw’s (Cultuur & Samenleving en Sport & Gezondheid) mogen, met inbreng van vrijwilligers in de 2 bestuursorganen en andere organen (Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering), krachtlijnen vormgeven van een beleid dat wordt uitgestippeld door het gemeentebestuur.
Begin 2019 werd de transitie naar de vzw-opzet verder op de rails gezet. Mede dankzij de huidige Directeur Vrije Tijd en de leden van de twee bestuursorganen is er een duidelijke structuur binnen de stroom Vrije Tijd ontwikkeld.  

Het bestuur binnen de EVA-vzw’s (voor zowel Cultuur als Sport) is wel degelijk veel beter dan omzeggens een jaar geleden toen de liberalen nog niet zo sterk actief waren binnen Vrije Tijd.
Desondanks zijn de liberale vertegenwoordigers binnen de EVA vzw’s Sport & Gezondheid en Cultuur & Vrije Tijd (met name Maria-Isabella Detand, Randy Priem, Dirk Janssens, Alain Yeli-Monkenya), sinds meerdere maanden bezorgd over de Dilbeekse stroom Vrije Tijd. Het nakende vertrek van de Directeur Vrije Tijd maakt de situatie binnen de Algemene Vergaderingen, alsook binnen de bestuursorganen, er niet gemakkelijker op. Het probleem dat zich stelt is tweeledig: (1) de werking van het bestuur binnen de twee EVA vzw’s is inefficiënt en (2) het mandaat van de adviesraden is onvoldoende duidelijk.
(1) Qua werking stellen we vast dat de financiële controles beter kunnen, de cijfers van de jaarrekeningen moeten duidelijker zijn opgesteld, binnen Sport zijn er nog tal van personeelsproblemen, etc.
(2) De toekomst van de adviesraden dient nog verder te worden beschreven.  Wij zien de adviesraden eerder als een uitstekend klankbord voor de burger en ze verdienen hun stek binnen de lokale politiek. Burgers spelen daarbij voor de liberalen een belangrijke rol. Versterken van de burgerparticipatie – d.i. voldoende inspraak van burgers, verenigingen en gebruikers van sportinfrastructuren – is één van de kernambities van Open Vld.  

De volgende adviezen leggen wij op tafel voor (1) de betere werking van het bestuur:
a) Efficiëntie in de organisatie kan de gemeente bekomen door te evolueren naar één in plaats van twee EVA’s vandaag. Onder die EVA is er plaats voor één bestuursorgaan i.p.v. twee. En binnen dit bestuursorgaan zijn er twee verschillende Dagelijkse Besturen (Cultuur en Sport).
Het mag echter geenszins de bedoeling zijn om de vergaderingen van respectievelijk vzw Cultuur en Sport zomaar te gaan samenvoegen, enkel en alleen om minder te vergaderen. De insteek van de vergaderingen van Cultuur en Sport is immers totaal verschillend op gebied van doelgroepen, personeel, uitdagingen en mogelijke oplossingen. Ook de specifieke onderwerpen van iedere vzw an sich lopen erg uiteen.
Kostenefficiëntie en uniformiteit is te realiseren in de gemeenschappelijk ondersteunende diensten. Vandaag missen we in dit verband een voldoende uitgewerkt Huishoudelijk Reglement dat aan het Bestuursorgaan wordt voorgelegd.Het arbeidsreglement is momenteel goed.  De statuten dienen aangepast te worden naar één onderneming zodat de nieuwe vzw-wetgeving ingecorporeerd wordt.

b) Om synergieën tussen beide EVA’s op te zetten op vlak van Personeelsbeheer, Financiën en Ondersteunende Diensten vragen wij een onafhankelijke en objectieve doorlichting van de twee organisaties. Het intern reglement (opdrachtformulering, gesprekspartners, duurtijd, etc.) wordt best door de leden van de Algemene Vergadering en leden van de bestuursorganen Cultuur en Sport uitgeschreven. De resultaten van de doorlichting moeten nadien aan het Schepencollege worden voorgedragen.

c) De aanslepende problemen wat betreft enerzijds Financiële controle en rapportage en anderzijds de zoektocht naar een nieuwe directeur mogen geen reden zijn om initiatieven “on hold” te zetten, dan wel om onbezonnen de vlucht vooruit te nemen. De brief van de bedrijfsrevisor lijst de belangrijkste punten op die vóór de opmaak van de jaarrekeningen (vanaf april 2020) dienen te worden aangepakt.
De volgende adviezen leggen wij neer voor (2) herwaardering van de adviesraden:De adviesraden dienen bij elkaar te worden geroepen, na het politiek overleg, om hun taken nader te omschrijven. Nadien worden hun notulen voorgelegd aan de twee bestuursorganen voor verder advies. Uiteraard wensen de vrijwilligers ook meer inspraak en geen pure beslissingen van de gemeente uit. Een concrete taakomschrijving en herwaardering van hun eventuele nieuwe bevoegdheden zijn gezonde principes van een deugdelijk bestuur (corporate governance).  

De burger telt. Elke burger telt. Het is een evidentie dat iedereen, ook onze kinderen en kleinkinderen, best aan sport doen. Het is leuk als je kind op een feestje gitaar of saxofoon kan spelen. Voor professionele ondersteuning en een uitstekende begeleiding hebben we naast gedreven mensen ook een sterk ondersteunend kader nodig dat mogelijkheden schept.

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker