Over de petitie tegen de verkaveling van Itterbeek Dorp


Volgens het huishoudelijk reglement van de raad heeft elke burger het recht om voorstellen op de agenda van de raad in te schrijven en deze toe te lichten aan de raadsleden, mits het voorstel ontvankelijk wordt verklaard door de gemeenteraadsvoorzitter.   Op 05.06.2024 diende Marc Van Overstraeten een petitie in.

Via deze petitie, ondertekend door 402 personen, wil de heer Koen Vanoverberghe en de heer Marc Van Overstraeten tijdens de gemeenteraad het punt "Tegen verkaveling en RUP Itterbeek Dorp" voorstellen.

De voorzitter van de gemeenteraad besliste dat het voorstel ontvankelijk is.

Maar laten we eerst eens visualiseren waarover dit gaat.

200023 Itterbeek 231216

In de petitie argumenteert men het volgende:

 1. Strijdigheid met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS): het aantal voorgestelde wooneenheden in het RUP overtreft de toegelaten normen van het GRS, wat de verstedelijking nog zal versterken (lawaaihinder, toenemend verkeer, zwerfvuil…).
 2. In 2022 werd door de gemeente Dilbeek het Bouwkompas en Woonomgevingsplan (WOP) voorgesteld wat duidelijk blijk gaf van visie en ambitie op vlak van ruimtelijke ordening. In de korte nabijheid van Itterbeek dorp worden momenteel enkel wooneenheden van woontypologie 2 (eengezinswoningen) gezien terwijl onderhavig plan wooneenheden tot woontypologie 4 (eengezinswoningen en meergezinswoningen met mogelijkheid tot onderliggende functie zoals winkels en horeca). Dit is dus duidelijk strijdig met het WOP.
 3. Waterhuishouding: het binnengebied is watergevoelig. De voorgestelde verhardingen  (woningen + parkeerplaatsen) zullen dit probleem nog vergroten, met grote kans op overstroming van de lagere gelegen gebieden.
 4. Mobiliteitseffect: de voorziene parkeerplaatsen zullen niet volstaan rekening houdend met het aantal wagens waarover een doorsnee gezin de dag van vandaag beschikt è nog meer parkeeroverlast voor de buurt/omwonenden.
 5. Milieueffect: één van de laatste groengebieden in Itterbeek centrum wordt opgeofferd aan de wilde plannen van een bouwpromotor.
 6. Er is nu al een tekort aan scholen en dokters in Dilbeek . De toename van 300 – 350 nieuwe bewoners zal dit probleem nog versterken.

Samengevat:

Het ingediende project zoals het voorligt, is disproportioneel en druist in tegen wat de gemeente Dilbeek zichzelf als doelstelling heeft gesteld.

Het komt neer op een veel te groot bouwproject op te beperkte oppervlakte. De cijfers zijn helder: een toename van de populatie met 5% op slechts 3 hectare oppervlakte

Ieder met gezond verstand begrijpt dat dit rechtstreeks leidt tot bijkomende verstedelijking en “verbrusseling” van deze omgeving. 

STANDPUNT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

 1. Algemeen: Het plan voor het RUP is in lijn met provinciaal en gemeentelijk beleid volgens ontvangen advies op 21 maart 2024.
 2. Het project en GRS: Het project stemt niet overeen met het GRS uit 2010, maar dit vormt geen belemmering, want GRS heeft geen afdwingbare voorschriften. Hoewel de woningdichtheid hoger is dan omringende gebieden, is dit niet strijdig met de richtinggevende visie van het GRS.
 3. Omvang project: Het project past binnen het provinciaal beleidsplan ruimte, gezien Itterbeek als strategische dorpskern wordt gezien met ontwikkelingsmogelijkheden.
 4. Het project en WOP: Het project sluit aan bij het woonomgevingsplan dat verdichting in de kernen ondersteunt en is niet in strijd met het WOP.
 5. Watergevoeligheid: Het project grijpt juist de kans om wateroverlast te verminderen en sluit aan bij de provinciale hemelwaterverordening.
 6. Mobiliteit en parkeren: Het advies over de startnota van het RUP noemt de aangeboden parkeerplaatsen adequaat. Het project zal geen doorgaand gemotoriseerd verkeer toelaten en er worden nieuwe parkings voorzien.
 7. Commerciële/centrumondersteunende functies: Het project biedt meer dan de noodzakelijke functies voor de lokale behoeften en draagt bij aan de centrumondersteunende infrastructuur.
 8. Behoud van groen/landelijks karakter: Het project draagt bij aan groene ruimten en versterkt de groene identiteit van Itterbeek, rekening houdend met de bestaande landschapselementen.

Conclusie

 • Dit project zet in op de groene identiteit van Itterbeek en door de toegankelijkheid zal het de perceptie ervan deze versterken.
Dit project zet in op de groene identiteit van Itterbeek en de toegankelijkheid zal de perceptie hiervan alleen maar versterken

Luc Deleu - Schepen van Ruimtelijke Ordening


Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker