Het globale overzicht van de uitvoering van onze ruimtelijke strategie.“Ons bestuursakkoord en daarbij aansluitend ons meerjarenplan van Groot-Dilbeek, voorziet in een uitgebreide ruimtelijke strategie. Deze nieuwe aanpak is noodzakelijk.”, zegt Luc Deleu (Eerste schepen van Dilbeek, schepen van Ruimtelijke Ordening, Open Vld Dilbeek). “Groot-Dilbeek loopt duidelijk het risico zijn karakter van landelijke gemeente te verliezen. Dat heeft niet alleen ruimtelijke gevolgen, maar ook gevolgen naar de samenstelling van onze inwoners: Instroom, kwaliteit, taalproblematiek, multiculturele mix. Het inwonersaantal heeft dan weer rechtstreekse gevolgen op behoefte aan nieuwe scholen, problemen rond mobiliteit, dienstverlening, OCMW enz.”

“Ten tweede valt deze ruimtelijke strategie zowel onder de bevoegdheid “wonen en ondernemen”, als onder “ruimtelijke orde”. Nevenfacetten ervan vallen uiteraard nog onder andere stromen (bvb. financiën of KMO).”, zegt Luc Deleu.

“Ten derde dienen in het kader van deze ruimtelijke strategie heel wat puzzelstukjes gelegd te worden. De ambitie is deze puzzelstukken allemaal op de juiste plaats te krijgen binnen deze legislatuur.”, zegt Luc Deleu.

“Ten slotte bepalen we de vele puzzelstukken.”

a) De bouwtaks. Hier is de link tussen de last van de inname van de openbare ruimte en de geldelijke compensatie. Deze bouwtaks is intussen definitief goedgekeurd en toepasselijk.

b) De verordening over kwaliteitsvol wonen. Dit besluit staat in de steigers. Ze werd reeds voorgelegd aan de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). Dit orgaan heeft positief geadviseerd. Deze verordening regelt de minimale vereisten noodzakelijk om kwaliteitsvolle (meergezins)woningen te laten oprichten. Oppervlakte, terrassen, bergingen, garages of parkings, fietsstallingen, laadpalen, groene ruimte enz.

c) De gebiedsdekkende kaart. Met deze kaart gaan we bepalen welke woningen waar op hun plaats zijn. En waar we in de toekomst nog meergezinswoningen gaan toelaten. De bedoeling is de dorpskernen te versterken en de open ruimte tussen de kernen maximaal te behouden. Zodra deze kaart klaar is, wordt ze in een besluit gegoten om op deze manier juridische zekerheid te creëren. We hopen dit rond te krijgen tegen einde van dit jaar 2021.

d) Het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) open ruimte. De aanzet werd gegeven in de vorige legislatuur. Het ontwerp is klaar voor openbaar onderzoek. Met dit RUP worden definitieve lijnen getrokken met betrekking tot wonen, landbouw, groen, natuur, recreatie enz. Een belangrijke beslissing bv. in dit kader is dat woonuitbreidingsgebieden definitief niet meer voor bewoning zullen worden aangesneden.

e) Het RUP ondernemen. De opstart hiervan is gelanceerd. Dit valt onder de bevoegdheid van Paul Vanden Meerssche (schepen van Handel & Ondernemen en Lokale economie, Open Vld Dilbeek), maar het raakt ook aan ruimtelijke ordening. De inventarisatie is bezig. KMO zones gaan worden aangeduid. Er zal ook worden bepaald hoe de huidige industriegebieden de mogelijkheid gaan krijgen zich verder te ontwikkelen.

f) Projectlast. Daar zijn we nu mee bezig. Grotere bouwprojecten zullen een sociale last opgelegd krijgen.

“Het geheel van de realisatie van al deze projecten moet ons in de toekomst toelaten niet kwalitatieve vergunningsaanvragen tegen te houden. En dit via de uitbouw van een goede ruimtelijke ordening. Deze strategie moet op middellange termijn garanderen dat Groot-Dilbeek een kwaliteitsvolle en aanlokkelijke gemeente blijft.”, aldus Luc Deleu (Open Vld Dilbeek)

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker